เอกสารที่ต้องใช้

พนักงานบริษัท ข้าราชการ
และพนักงานโรงงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 1 เดือน หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ชื่อ-เบอร์โทรที่ทำงาน

เจ้าของกิจการ อาชีพค้าขาย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเสร็จซื้อของ
 • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบจดทะเบียนการค้า สัญญาเช่าร้าน

ผู้รับเหมา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สัญญาจ้างงาน หรือ ทวิ50
 • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนเกษตรกร
 • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่าที่ดิน